civica logo

 

 

tacso logo

Консултанство и услуги

        Во своето дваесет годишно работење ЦГИ давал свои конуслтански и други видови на услуги и обуки на Локални самоуправи, јавни институции, здруженија на граѓани, фондации и др. 

Во палетата на услуги на ЦГИ се: 

- Менторски услуги на здрженија на граѓани

- Подготовка и спроведување на истражувања

- Изработка на студии

- Водење на процес на подготовка на проектни апликации

- Услуги за имплементација на проекти

- Водење на процес за подготовка на програми

- Подготовка на стратегии 

Примери од досегашната работа: 

- Менторски услуги: Утврдување на состојба и потреби на здрженија на граѓани, како проценка и самопроценка на организацијата, развојни приоритети, помош во креирање на документи на здруженијата како стратегии, правилници, програми и сл. (Таксо;)

- Истражувања за потребите на проекти на ЦГИ и тоa за човекови права, здравје, јавна администрација, услови за домување и сл.

- Изработка на студии: Анализа на состојбата во областа на домувањето на Ромите во Прилеп, Штип и Чаир (Хабитат)

- Услуги на локални самоуправи во подготовка и реализација на проекти: Новаци, Кривогаштани, Прилеп

- Услуги за имплементација на проекти: Општина Новаци, јавни институции

- Подготовка на програми и акциони планови: Акционен план за населбата Тризла 2, Младински акционен план, Локален план за акција за правата на децата, Акциски план за социјално загрозени лица, (Прилеп, Кривогаштани, Долнени и др.)

- Подготовка на стратегии: Стратегија за климатски промени- Прилеп и Кривогаштани