Search
Close this search box.

 

 

Име на проект

Апликант/Партнер Донатор Време на реализација
1 АВИД волонтер Апликант Freedom House – САД Мај – Октомври 1997
2 Финансирање на граѓанското општество Апликант VOICE International – USA и ФИООМ – Скопје Септември 1998 – Јануари 1999
3 Македонскиот центар за документирање и информации Апликант БИЛАНС Септември 1998 – Април 1999
4 Центар за поддршка на невладини организации Апликант ФИООМ – Скопје и СДЦ Септември 2000- Декември 2004
5 Ресурсен центар Апликант МОТТ – САД Декември 2000 – Ноември 2002
6

Зголемување на капацитетот и одржливоста на ЦГИ со цел да се поддржат локалните македонски, ромски и албански НВО да развијаат проекти  од областа на здравствената заштита

Апликант Cordaid  – Холандија Декември 2004 – Декември 2005
7

Институционален развој на ЦГИ

Апликант МЦМС Мај 2004 – Декември 2006
8

Стратешка работилница за ЦГИ за развој на сектор за Фондација на заедницата

Апликант ЦИРа Март-Април 2007
9

Секретаријат на ГПМ

Апликант МЦМС Мај 2006 – Мај 2008
10

Стратешко планирање на ЦГИ за периодот

2008 – 2013

Апликант ЦИРа Декември 2007 – Февруари 2008
11

Јакнење на партнерствата во локалната заедница

Апликант ИТЗ и УСАИД Март 2006 – Март 2008
12

Јакнење на мрежите во Македонија

Апликант Balkan Trust for Democracy Декември 2008 – Август 2009
13

Промовирање на земјоделство со високи природни вредности и агро-средински плаќања преку граѓанските организации

во Македонија

Партнер МАТРА програма на министерство за надворешни работи на Холандија Октомври 2009 – Март 2012
14 Социјални сервиси – заедничка одговорност Апликант

ИПА 2008, поддршка на учеството на граѓанското општество во донесувањето на одлуки и обезбедување на социјални

сервиси

Февруари 2011 – Февруари 2012
15 Европската мрежа на Центрите за граѓански ресурси Партнер Европа за граѓаните Јануари – Декември 2014