Search
Close this search box.

Акции против родово базирано насилство кај Роми и други маргинализирани групи фаза II

Жени, малцинства, примарно Роми жртви на родово базирано насилство и маргинализирани групи (бивши затвореници) во општините Долнени и Прилеп знаат за постоечките системи за заштита и добиваат специјални услуги врз база на нивните потреби.

Временска рамка: 20.01.2020 – 31.12.2020

Финансирано од: Федерална Канцеларија за Надворешни работи на Сојузна Република Германија

Локација на проектот: Општина Прилеп и Општина Долнени

Цел на проектот:

Жени, малцинства, примарно Роми жртви на родово базирано насилство и маргинализирани групи (бивши затвореници) во општините Долнени и Прилеп знаат за постоечките системи за заштита и добиваат специјални услуги врз база на нивните потреби.

Планирани мерки:

1. Правна и психосоцијална помош на семејства со Жени, малцинства, Роми, маргинализирани групи жртви на родово базирано насилство и затвореници кои веќе ја извршиле својата казна, врз база на нивните потреби.

2. Да се активираат релевантните засегнати страни (бизнис сектор, локална самоуправа, образовни институции, мулти-секторскиот тим, Центар за социјална работа) за поддршка на жртвите на родово базирано насилство и лица кои веќе ја извршиле својата казна затвор за нивна интеграција во општеството.

3. Да се подигне свеста на луѓето за родово базираното насилство и за постоечките услуги достапни за граѓаните.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.