Search
Close this search box.

Средба со претставници на јавната администрација

Учесниците на оваа средба беа претставници од јавната администарција во Прилеп, која е надлежна покрај за Прилеп и за општините Кривогаштани и Долнени. Имено имавме претставници од средни и основни училишта, Дом за стари лица, Здравствен дом, Центар за култура, Градска библиотека, детски градинки, Агенција за вработување, Меѓуопштински центар за социјална работа, здруженија на граѓани и др.

Учесниците на оваа средба беа претставници од јавната администарција во Прилеп, која е надлежна покрај за Прилеп и за општините Кривогаштани и Долнени. Имено имавме претставници од средни и основни училишта, Дом за стари лица, Здравствен дом, Центар за култура, Градска библиотека, детски градинки, Агенција за вработување, Меѓуопштински центар за социјална работа, здруженија на граѓани и др. 

На средбата беше презентирана Програмата за јавна администрација и локална самоуправа, од сектор по кој работи ЦГИ, а потоа беше направена анализа на јавниот сектор во регионот. На средбата беа презентирани потребите на јавните институции за истите да бидат разгледани и ЦГИ да може дел од нив да ги вгради во сопствените програми и проекти. Некои од презентираните потреби се: обука за персонал, меѓународна размена на искуства, инфратсруктурни проблеми, партнерства при подготовка и реализација на проекти. 

Оваа средба беше дел од проектот за институционална поддршка на Центар за граѓанска иницијатива, финансиран од програмата CIVICA Mobilitas кој придонесува за јакнење на организацијата, а исто така и за зголемување на влијанието во локалната средина.

 

 

sredba so JA 3

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.