Search
Close this search box.

Средба со институции

Претставници од 6 општини присуствуваа на средбата и тоа имавме претставници од општините Прилеп, Крушево, Кривогаштани, Новаци, Могила и Долнени. Од профилот на присутните имавме претставници од одделенијата за локален економски развој, одделенија за соработка со здруженија на граѓани од други сектори во општините.

 Претставници од 6 општини присуствуваа на средбата и тоа имавме претставници од општините Прилеп, Крушево, Кривогаштани, Новаци, Могила и Долнени. Од профилот на присутните имавме претставници од одделенијата за локален економски развој, одделенија за соработка со здруженија на граѓани од други сектори во општините.

Потоа на оваа средба имавме претставници од јавни комунални претпријатија, училишта, регионална стопанска комора и секако од здруженија на граѓани. Направено е дефинирање на проблемите и потребите во регионот и иницијални договори за заеднички акции. Присутните разговараа за меѓусебна соработка и за потребите на локалните самоуправи и локалните заедници во Пелагонискиот регион. Како проблеми беа детектирани немањето граѓански активизам, немањето на соодветна документација во општините и не активни месни заедници.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.